Voorwaarden & condities

ALGEMENE VOORWAARDEN Intimus International


1. TOEPASSING


1.1. Behoudens schriftelijk andersluidend beding, ondertekend door INTIMUS INTERNATIONAL N.V., gelden de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden voor alle contracten met INTIMUS INTERNATIONAL N.V., en dit met uitsluiting van alle andere voorwaarden of bedingen die op brieven of handelsdocumenten van de klant gesteld zijn.


1.2. Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen van INTIMUS INTERNATIONAL N.V..
Voor zover hiervoor geen andere algemene of bijzondere voorwaarden bepaald werden door INTIMUS INTERNATIONAL N.V., zijn zij eveneens toepasselijk voor de andere contracten met INTIMUS INTERNATIONAL N.V., zoals de verhuur van materieel, onderhouds- of herstellingswerken enz...
Desgevallend worden zij op deze contracten "naar analogie" toegepast.


2. ONTSTAAN VAN DE OVEREENKOMST


2.1. De offertes, tarieven en catalogi, uitgaande van INTIMUS INTERNATIONAL N.V., worden vrijblijvend overgemaakt en verbinden haar niet.
Evenals onderhavige algemene voorwaarden, kunnen zij te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden door INTIMUS INTERNATIONAL N.V..
INTIMUS INTERNATIONAL N.V. behoudt zich tevens het recht voor om de kenmerken van haar producten te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.


2.2. De klant is gebonden door de bestelling die hij plaatst, of door de bestelbon die hij ondertekent.
Hij kan geen bestelling annuleren, om welke reden ook, zonder het schriftelijke akkoord van INTIMUS INTERNATIONAL N.V.. Indien de annulering van de bestelling wordt aanvaard, heeft INTIMUS INTERNATIONAL N.V. in ieder geval recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de prijs, zonder dat dat afbreuk doet aan het recht van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. om haar werkelijke schade te bewijzen, en volledige vergoeding te vorderen van de schade die deze forfaitaire raming te boven gaat.


2.3. INTIMUS INTERNATIONAL N.V. is gebonden door een bestelling voor zover zij deze bestelling niet binnen de 10 dagen na ontvangst ervan weigert.


3. BESCHIKBAAR MATERIEEL
Afhankelijk van hun type en/of hun merk, is het materieel beschikbaar in verschillende versies:
- nieuw materieel;
- herbewerkt materieel: dit is materieel, dat deels of geheel al gebruikt werd, en dat gereviseerd werd volgens de huidige kwaliteitsstandaarden.
Het geniet dezelfde garantie als nieuw materieel.
- tweedehands materieel: dit is al gebruikt materieel dat verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, die geacht wordt gekend te zijn door de koper. Er wordt geen garantie verleend voor wat betreft dergelijk materieel.


4. LEVERTERMIJNEN


4.1. De levertermijnen worden slechts gegeven ten titel van informatie. Behoudens de gestelde voorwaarden in art. 4.2., geeft de overschrijding van de termijnen aan de klant in geen geval het recht om zijn bestelling te annuleren, noch om schadevergoeding te eisen.


4.2. De annulering van de bestelling door de klant is slechts mogelijk onder volgende cumulatieve voorwaarden:
- de bestelbon of de overeenkomst voorziet uitdrukkelijk een levertermijn;
- deze levertermijn werd met meer dan 45 dagen overschreden;
- INTIMUS INTERNATIONAL N.V. gaf geen gevolg aan een aangetekende ingebrekestelling tot levering vanwege de klant, en dit binnen de 15 dagen na de verzending van dit schrijven.
In geen geval kan de klant schadevergoeding vorderen.


4.3. INTIMUS INTERNATIONAL N.V. kan elke levering opschorten indien de klant zijn verplichtingen ten haren opzichte niet nakomt, zelfs indien het gaat om verplichtingen die voortspruiten uit andere contracten.


4.4 Zelfs indien INTIMUS INTERNATIONAL N.V. uitdrukkelijk een dwingende levertermijn op straffe van een schadebeding zou aanvaard hebben, kan zij niet gehouden zijn tot schadevergoeding ook indien de vertraging te wijten is aan overmacht of aan onvoorziene omstandigheden.


4.5. INTIMUS INTERNATIONAL N.V. heeft steeds het recht de goederen vroeger dan op het voorziene tijdstip, te leveren, zonder dat de klant mag weigeren de goederen in ontvangst te nemen.


4.6. INTIMUS INTERNATIONAL N.V. heeft het recht gedeeltelijke leveringen te doen, en dit afhankelijk van de beschikbaarheid van het bestelde materieel.
De klant kan de betaling van dergelijke gedeeltelijke leveringen niet weigeren of opschorten in afwachting van de volledige levering.


5. PRIJZEN


5.1. De aangegeven prijzen zijn netto prijzen, die worden uitgedrukt in Euro en die gelden 'franco bestemming" voorzover de bestemming in België / Luxemburg gelegen is.
Voor bestellingen van minder dan 100 euro wordt echter een supplement van 15 euro aangerekend voor kosten.


5.2. Behoudens leveringen van minder dan 2000 euro, wordt het materieel gratis door de zorgen van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. geïnstalleerd, onder volgende voorwaarden:
- het lokaal dient gemakkelijk toegankelijk te zijn, en gelegen te zijn op de gelijkvloers;
- er dienen passende elektrische aansluitingen te zijn, waarvan het vermogen volstaat voor het materieel in kwestie.


5.3. Indien de prijs niet uitdrukkelijk voorzien is op de bestelbon, of in het contract, wordt de prijs toegepast die van kracht is op de dag dat INTIMUS INTERNATIONAL N.V. de bestelling ontvangt.


6. ONTVANGST


6.1. De klant dient de goederen te controleren bij ontvangst.
Het ontvangstbericht of het dubbel van de door de klant of de bestemmeling ondertekende verzendingsnota, geldt als bewijs dat het materieel in goede staat ontvangen werd.


6.2. Eventuele klachten betreffende ontbrekende voorwerpen, non-conformiteit, of zichtbare gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden aan INTIMUS INTERNATIONAL N.V., en dienen binnen de 8 kalenderdagen na de levering schriftelijk bevestigd te worden.


7. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO'S


7.1. Het materieel blijft eigendom van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. zolang de koper het volledige verschuldigde bedrag niet betaald heeft. Zolang deze betaling niet werd gedaan, heeft de koper niet het recht om het materieel in pand te geven of om het te gebruiken als zekerheid in de meest ruime zin van het woord. Hij mag het materieel evenmin verplaatsen of zich van het bezit ervan ontdoen.
In geval van ontbinding van de overeenkomst, verbindt de klant er zich toe om INTIMUS INTERNATIONAL N.V. toegang te verlenen tot haar lokalen, om het materieel terug in haar bezit te nemen, en dit zonder dat de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of van een vonnis noodzakelijk is.


7.2. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, worden de risico's m.b.t. het materieel overgedragen, aan de koper op het moment van de levering.


8. BETALING


8.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
De facturen voor technische interventies dienen echter contant betaald te worden.


8.2. De facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met intresten a rato van 1 % per maand, met een minimum van 30 euro, en met een forfaitair schadebeding van 15 %, met een minimum van 75 euro.
Het feit van een wissel te trekken op een klant onderbreekt de loop van de intresten niet, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en wijzigt geenszins onderhavige algemene voorwaarden.


8.3. Bij gebreke aan betaling van één factuur op de vervaldag, worden alle andere facturen van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. aan de klant in kwestie van rechtswege opeisbaar, dit eveneens voor wat betreft facturen die voortvloeien uit andere contracten met deze klant.


8.4. Bovendien kan INTIMUS INTERNATIONAL N.V. het contract in kwestie, evenals alle andere contracten met deze klant, als van rechtswege ontbonden beschouwen ten nadele van de klant zonder dat INTIMUS INTERNATIONAL N.V. hiervoor enige andere formaliteit dient te vervullen dan de verzending van een aangetekend schrijven, waarin zij haar wil om onderhavig beding toe te passen, uitdrukt.
Naar keuze van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. kan het contract als geheel ontbonden beschouwd worden, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte van het contract.
De ontbinding van de overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. om betaling te vorderen van een schadevergoeding.
Deze schadevergoeding bedraagt minimaal 30 % van de overeengekomen prijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. om betaling te vorderen van haar werkelijk geleden schade, en zonder dat de schadevergoeding ooit lager kan zijn dan de door de klant reeds betaalde bedragen.


8.5. Een klacht vanwege de klant of een door hem ingestelde vordering tot vrijwaring, laat hem in geen geval toe om zijn betaling op te schorten.


9. GARANTIE


9.1. Met uitzondering van niet-herbewerkt tweedehands materiaal, wordt het door INTIMUS INTERNATIONAL N.V. geleverde materieel onder de hierna bepaalde voorwaarden, gegarandeerd voor wat betreft eventueel verborgen gebreken, gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de levering.
Indien het materieel meer dan 40 uren per week gebruikt wordt, wordt de duur van garantie proportioneel verminderd.


9.2. De klant dient INTIMUS INTERNATIONAL N.V. schriftelijk in kennis te stellen van de gebreken die zich vertoond hebben.
INTIMUS INTERNATIONAL N.V. dient in geen geval in te staan voor gebreken die zouden gemeld worden na het verloop van de garantieperiode van 6 maanden.


9.3. Deze garantie heeft slechts betrekking op gebreken, die te wijten zijn aan een fabricagefout of een gebrek in de grondstoffen.
Aldus geldt de garantie niet:
- indien het materiaal niet gebruikt wordt conform de bestemming ervan, conform de gebruiksbepalingen van INTIMUS INTERNATIONAL N.V. en
conform de “regels van de kunst”;
- indien het materiaal niet normaal onderhouden wordt;
- indien de klant of een derde het materiaal gewijzigd, gedemonteerd of hersteld heeft;
- indien de klant zijn verplichtingen, m.n. deze tot betaling van de prijs, niet nakomt;
- indien de beschadigingen het gevolg zijn van een ongeval, hierin begrepen beschadigingen ten gevolge van te hoge
spanningen van de elektrische installaties of ten gevolge van de koppeling aan andere machines.
Deze opsomming is in geen geval limitatief, doch moet als voorbeeld beschouwd worden.


9.4. Onderdelen in rubber, PVC of op basis van deze stoffen, lampen en lenzen in het algemeen, de rollen,
papiervergaarmachines en vouwmachines (enkel vouwen) vallen evenmin onder de garantie.


9.5. Indien het gebrek gedekt is door de garantie, heeft INTIMUS INTERNATIONAL N.V. de keuze tussen volgende oplossingen:
- ofwel kan zij het materiaal doen terugsturen voor herstel of vervanging;
- ofwel kan zij het materiaal ter plaatse repareren tijdens de kantooruren;
- ofwel kan zij het gebrekkige materiaal terugnemen, en de prijs ervan terugbetalen aan de klant.


9.6. Indien INTIMUS INTERNATIONAL N.V. overgaat tot reparatie onder garantie, levert zij kosteloos de nodige wisselstukken. waarbij zij de keuze heeft tussen nieuwe, dan wel tussen herberwerkte stukken, die evenwel hetzelfde gebruik verzekeren als de nieuwe stukken. De werkuren en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant.


10. AANSPRAKELIJKHEID


Behalve in geval van bedrog van harentwege, is INTIMUS INTERNATIONAL N.V. in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit een gebrek in het door haar geleverde materieel, of uit een tekortkoming aan haar verplichtingen.
Aldus kan b.v. financiële of commerciële schade, winstderving, stijging van de algemene kosten, verstoring van de planning, verlies van cliënteel, verlies van verdisconteringvoordelen enz. nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.


11. GESCHILLEN


De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische / Luxemburgse Recht.
Eventuele geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen / Luxemburg.


ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACTEN


De klant verklaart dat de machine(s) in perfect operationele staat is/zijn bij ondertekening van het contract. Wanneer blijkt dat deze verklaring onjuist is, zal de klant de kosten dragen van het in orde stellen van de machine(s), zoniet zal dit contract als nietig beschouwd worden.
De klant of INTIMUS INTERNATIONAL N.V. kan eender welke machine onttrekken aan dit contract mits een schriftelijk aangetekende vooropzeg van één maand vóór de vervaldag van het contract.


Het contract wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar ( jaarlijkse facturatie ) en begint op de dag van installatie van de machine. Dit zal stilzwijgend vernieuwd worden van jaar tot jaar, met een maximum van 4 verlengingen.
Een andere looptijd is mogelijk met een overeenkomst vermeld op het Intimus bestelformulier.


INTIMUS INTERNATIONAL N.V. heeft vrije toegang tot de machines. Wanneer de klant er zich tegen verzet, zal INTIMUS INTERNATIONAL N.V. zich van zijn verplichtingen ontslagen achten.
INTIMUS INTERNATIONAL N.V. is niet verantwoordelijk wanneer de dienst niet verzekerd is geweest voor redenen van overmacht. Iedere klacht van de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de uitvoering van het werk.
Het bewijs van de prestatie zal geleverd worden door de bezoekverslagen van de techniekers van INTIMUS INTERNATIONAL N.V., het ondertekenen van deze verslagen door de klant of zijn aangestelde "voor degelijke uitvoering van het werk" onderstelt de eensluidende uitvoering van de verplichtingen van INTIMUS INTERNATIONAL N.V..
Indien de klant klachten heeft betreffende het werk moet hij schriftelijk klacht indienen binnen de 8 volgende dagen.
Bij betwistingen tussen de partijen komen deze overeen de territoriale bevoegdheid toe te wijzen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van INTIMUS INTERNATIONAL N.V..


De prijs van het contract :
De prijs van het contract is geschat op basis van de lokalisering van het materieel, op het leveringsadres.
Indien de klant het materieel mocht verplaatsten, verbindt hij zich er toe INTIMUS INTERNATIONAL N.V. in kennis te stellen van het nieuwe adres waarop de onderhoudsbeurten dienen te gebeuren.
De contractprijs zal variëren volgens de afstandcriteria in voege bij INTIMUS INTERNATIONAL N.V..
De prijswijziging zal toegevoegd worden aan de factuur van de daarop volgende periode en het contract zal behouden blijven. Onderhavig document vertegenwoordigt een vast aanbod voor verbintenis vanwege INTIMUS INTERNATIONAL N.V..


Er zijn kosten verbonden aan het buiten gebruik stellen van de apparatuur (specifieke prijs op aanvraag).


Dit aanbod geldt gedurende een maand. De vergoeding geldt voor het materiaal door de klant gebruikt en voor een aantal cycli conform met de gegevens van de fabrikant.
De factuur voor de jaarlijkse prestaties zal door INTIMUS INTERNATIONAL N.V. naar de klant verzonden worden in de maand die volgt op het in voege treden van het contract op de datum van hernieuwing van huidige overeenkomst.
De betaling zal contant geschieden, netto zonder disconto, bij ontvangst van de factuur, aan de zetel van INTIMUS INTERNATIONAL N.V.. Bij verstek heeft INTIMUS INTERNATIONAL N.V. het recht de werking van het contract op te schorten tot ontvangst van de betaling en dit zonder wijziging van de vervaldatum.
Naast de algemene voorwaarden, zijn de onderhavige bijzondere voorwaarden volledige van toepassing.
BIJZONDERE VOORWAARDEN


01 CONTRACT VOOR ONDERHOUD
Bijzondere voorwaarden bij het onderhoudscontract:
Het voorwerp van onderhavig contract omvat het onderhoud, het oliën, het smeren, de regeling en over het algemeen, het eenvoudig handhaven van het materieel vermeld op de bestelbon.
Bij vervanging van defecte stukken of onderdelen, zullen deze stukken of onderdelen, evenals de hiervoor benodigde werkuren, afzonderlijk gefactureerd worden, het huidige contract dekt slechts het normale onderhoud van het materieel.
Het contract dekt 1 bezoek per jaar, tenzij anders vermeld. Alle andere bijkomende technische interventies uitgevoerd door INTIMUS INTERNATIONAL N.V. horen niet bij het huidige contract en de klant zal hiervoor dan ook een afzonderlijke factuur ontvangen.
De vorming van het personeel van de klant en de regelingen welke ten laste vallen van de operateur zijn niet inbegrepen in dit contract.


Als uitzondering op de hierboven vermelde voorwaarden, zijn niet inbegrepen in de forfaitaire prestaties van huidige overeenkomst:
Vervanging van lampen, onderdelen in rubber, surrogaten van rubber en nylon, de elektrische uitrusting en alle verbruiksgoederen.
Defecten door stroomveranderingen of stroomstoringen, door ongeval, een verkeerd gebruik, veranderingen of het ombouwen van het apparaat, tussenkomsten van personen die geen deel uitmaken van de firma INTIMUS INTERNATIONAL N.V. en tussenkomsten nodig voor het gebruik van andere producten dan aangenomen door INTIMUS INTERNATIONAL N.V..
De vorming van het personeel van de klant en de regelingen welke ten laste vallen van de operateur.
Het contract dekt de verslijting niet, noch de normale slijtage.
In dit geval zal op de machine een expertise gemaakt worden en wordt een kostenraming aan de klant overhandigd. Bij akkoord, zullen de kosten voor herstelling afzonderlijk gefactureerd worden aan de klant en zal deze aan onze algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen zijn.
Elke slechte werking van de machine(s) die veroorzaakt wordt door een extern element.
Onderhavig contract is opgemaakt te Mechelen/Luxemburg


INTIMUS INTERNATIONAL N.V. V5 12 2020

By ComCloud. Connecting businesses through digital commerce