Privacyverklaring

intimus MP&O Benelux respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Intimus MP&O Benelux verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze privacyverklaring.

intimus MP&O Benelux verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als intimus MP&O Benelux bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt intimus MP&O Benelux van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

intimus MP&O Benelux draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

intimus MP&O Benelux heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en vervult de taken zoals de Autoriteit heeft vastgesteld. Via dit + 32 (0)15 – 29 46 30 en/of benelux@intimus-mpo.com kunt u contact met hem opnemen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

 

intimus MP&O Benelux verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. intimus MP&O Benelux handelt binnen de kaders van de wet.

 

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met intimus MP&O Benelux

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

intimus MP&O Benelux gevestigd te Capelle a/d IJssel is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming/Privacy officer

FG

intimus MP&O Benelux heeft een FG benoemd. De FG is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze functie wordt vervuld door Rob de Jong en te bereiken via het e-mailadres rob.dejong@intimus.com.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld  in het geval van het afgeven van een machtiging.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

 

Gegevens verzamend bij anderen?

intimus MP&O Benelux verzamelt wel/geen gegevens bij derde partijen.

De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

Categorie persoonsgegevens

Toelichting

Gewone persoonsgegevens

 

 

 

               

               

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

  • het nakomen van contractuele verplichtingen

  

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Rechtsgrond*

Toelichting

Overeenkomst

intimus MP&O Benelux gebruikt voor dienstverlening/product een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant  ingeschreven in het systeem ERP-systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

 

Wettelijke verplichting

intimus MP&O Benelux verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals NAW-gegevens, BSN, Identiteitsbewijs, werkprestatie, verzuim en verlof.

 

Vitale belangen betrokkene

Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.

               

Algemeen belang

Veelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.

 

 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

intimus MP&O Benelux maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat intimus MP&O Benelux bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

intimus MP&O Benelux heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt intimus MP&O Benelux ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Welke rechten hebt u?

intimus MP&O Benelux vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via de website https://international.intimus.com/nl/contact contact op te nemen met ons.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

intimus MP&O Benelux vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via benelux@intimus-mpo.com of bellen met + 32 (0)15 – 29 46 30. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze FG/privacy officer naam via rob.dejong@intimus.com.

By ComCloud. Connecting businesses through digital commerce